ภัคพลฟาร์ม (เจ๊เอี้ยง)

ผลิตและจำหน่ายพันธ์ุเป็ด ไก่ ห่าน ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด พันธ์ุพืช เห็ด โรงสีข้าว อุปกรณ์เลี้ยงไก่ไข่ อาหารสัตว์

Click on the button to send this farmer a message.

ดำเนินกิจการฟาร์มมาตั้งแต่ปี 2536 เป็นฟาร์มที่ดำเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลิตและจำหน่ายพันธ์ุเป็ด ไก่ ห่าน ไก่ไข่ เป็ดไข่ ไข่ไก่ ไข่เป็ด พันธ์ุพืช เห็ด โรงสีข้าว อุปกรณ์เลี้ยงไก่ไข่ อาหารสัตว์

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: