สวนนายกัลย์

เกษตรพอเพียง เริ่มทำเกษตรพอเพียงหลังจากน้ำท่วมปี2554

Click on the button to send this farmer a message.

พื้นที่สวน พื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา แบ่งพื้นที่ ออกเป็น - สระน้ำ ประมาณ 3.5 ไร่ : คิดเป็น 22% ของพื้นที่ (พร้อมบ่อบาดาล 2 บ่อ) - นาข้าว/พืชไร่/พืชผัก (หมุนเวียน) ประมาณ 5 ไร่ : คิดเป็น 31% ของพื้นที่ (นาข้าว จะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น เมื่อสามารถทำนาได้ผลดีมากกว่านี้) - ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น (ผสมผสาน) ประมาณ 6 ไร่ : คิดเป็น 38% ของพื้นที่ - ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ ประมาณ 1.5 ไร่ : คิดเป็น 9% ของพื้นที่ “ สวนนายกัลย์ ” เริ่มภายหลังน้ำท่วม ปี 2553 - 2554 โดยทำสวนแบบผสม ผสาน และยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแบบอย่างและแนวทาง (พอประมาณ, มีเหตุผล, มีภูมิคุ้มกันที่ดี) โดยปฏิบัติดังนี้ - ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ - ยึดความประหยัด ตัดทอนค่���ใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ - ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต - ไม่คิดเรื่องการแก่งแย่งผลประโยชน์ และการแข่งขันในการค้าขาย - มุ่งเน้นการทำมาหากินโดยสุจริต หามิตรสหายทางด้านการเกษตร ก่อนการทำมาค้าขายเพื่อหาผลกำไรและเงินทอง - ตั้งสติให้มั่นคง เสริมสร้างทั้งกำลังใจและสุขภาพให้แข็งแรง หาความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตร���ินทรีย์ เพื่อปรับวิถีชีวิตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - เตรียมตัว เตรียมใจ ให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในอนาคต ทั้งใกล้และไกล ในปี 2555 พ่อเริ่มวางแผนว่าจะปลูกอะไรดี ที่ให้ผลผลิตเร็วที่สุด สุดท้ายพ่อเลือกปลูกกล้วยนำร่องก่อน คือ กล้วยไข่, กล้วยน้ำว้า และกล้���ยพันธ์อื่นๆ อีก 10 กว่าชนิด ซึ่งกล้วยไข่ ให้ผลผลิตดีและราคาดี ในปี 2555 ส่วนแม่ปลูกต้นไม้ทุกอย่างที่ได้รับแจกจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น จากโครงการกล้าดี, องค์การบริหารส่วนจังหวัด, จากญาติสนิท มิตรสหาย และ จากโครงการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์พืช ของชมรมเกษตรพอเพียง ฯลฯ

Produce:

Currently open transactions