สหคุณแมลงฟาร์ม (Sahakhun Bug Farm)

เพาะพันธ์ุรับซื้อและจำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง จิ้งหรีดทองดำ ทองแดง ทองแดงลาย (สะดิ้ง) Breeding, Wholesale & Retail of edible cricket: Gryllus Bimaculatus, Teleogryllus Testaceus, Acheta Domesticus

Click on the button to send this farmer a message.

เพาะพันธ์ุรับซื้อและจำหน่าย ทั้งปลีก และส่ง จิ้งหรีดทองดำ ทองแดง ทองแดงลาย (สะดิ้ง) จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ Breeding of edible cricket: Gryllus Bimaculatus, Teleogryllus Testaceus, Acheta Domesticus Wholesaler & Retailer and Export in frozen vacuum packs and snacks จำหน่ายไข่จิ้งหรีด ปุ๋ยมูลจิ้ง���รีด หัวอาหารสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดและแผงไข่ Wholesale & Retail edible cricket eggs and their manure รับจัดทริป เพื่อเรียนรู้ระบบการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างครบวงจร Trip management for education of edible cricket breeding

Produce:

Currently open transactions