ทุ่งเศรษฐี ออร์แกนิก ฟาร์ม

ฟาร์มปลูกข้าวออร์แกนิก ปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวหอมดอกข่า ข้าวหอมมะลิ 105

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์มได้ริเริ่มจากความตั้งใจที่จะเลิกใช้สารเคมีทุกชนิดในกระบวนการผลิตข้าว โดยทำโดยพื้นฐานของความเป็นจริงและสามารถนำมาเผยแพร่กับชาวนาในชุมชน และสามารถทำได้จริงในพื้นที่จำนวนมากได้ โดยประยุกต์การบวนการปลูก ทั���งในอดีตสมัยโบราณ และ สมัยใหม่เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดรูปธรรม จับต้องได้จริง ปัจจุบันได้มีผลผลิตเป็นข้าวกล้องอินทรีย์ ที่ทานเพื่อป้องกันโรคต่างๆ และยังสามารถช่วยผู้ป่วยให้ร่างกายดีขึ้นได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตจาง เป็นต้น

Produce:

Currently open transactions