Wan Pat ฟาร์ม A

โดยทางฟาร์มจะทำหน้าที่ 1.ให้ความรู้และอำนวยการปลูก 2.จัดการผลผลิต แก่เกษตรกร

Click on the button to send this farmer a message.

มีผลผลิต 1. ยางพารา 2.กล้วยหิน 3. มะนาว 4.ดีปลี 5.ข่าเกษตร(ข่าขาว) 6.ตะไคร้ 7.ขมิ้���ชัน 8. ตะไคร้เกษตร โดยทางฟาร์มปลูกมานาน ประมาณ 5-20 ปีเรียงตามลำดับ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produce:

Currently open transactions