ปสุตา ฟาร์ม

สวนเกษตรผสมผสาน

Click on the button to send this farmer a message.

ปสุตาฟาร์ม เป็นเกษตรผสมผสาน มีทั้งพืชสวนและพืชไร่ เช่น ไม้ไผ่ กล้วยน้ำหว้า มะกรูด มะนาว มีการเลี้ยงสัตว์ที่เอาไว้บริโภคเองภายในฟาร์ม ส่วนที่เหลือจากการบริโภคจึงนำไปจัดจำหน่าย

Produce:

Currently open transactions