ไร่นาชาวบ้าน ไม่ได้เช่า

เป็นไร่ และนาของกลุ่มญาติพี่น้อง มีพื้นที่รวมประมาณ 150ไร่ เนื้อที่ไม่ติดต่อกัน

Click on the button to send this farmer a message.

ทำนามาประมาณ 50ปี ไร่เป็นส่วนประกอบการประกอบอาชีพ ต้องการ เสนอตัวทำ contact farming ข้างล่างนี้ เพิ่มข้อความให้เต็มเฉยๆ การหว่านน้ำตม การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพื้นที่มีน้ำขังประมาณ 3-5 เซนติเมตร และพื้นที่นา เป็นผืนใหญ่ขนาด ประมาณ 1-2 ไร่มีคันนากั้นเป็น���ปลงการเตรียมดินทำเหมือนกับการเตรียม ดินสำหรับนาดำ ซึ่งมีการไถดะ ไถแปร และคราดเพื่อเก็บวัชพืชออก จากพื้นนาแล้วจึงทิ้งให้ดิน ตกตะกอนจนเห็นว่าน้ำใส จึงนำเมล็ดพันธุ์ที่เพาะให้งอกแล้วหว่านลงนาและไขน้ำออก เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าวและเจริญเติบโตอย่างข้าวอื่นๆ ตามปกติการหว่านแบบนี้นิยมทำกันใน ท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ทำการปลูกข้าวนาปรัง

Produce:

Currently open transactions