สถิตย์สุขฟาร์มอินทรีย์

ไร่ นา สวนผสมอินทรีย์ ปราศจากเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีมีความสุข

Click on the button to send this farmer a message.

พ.ศ.2555 เริ่มพักที่ดินเพื่อปลดปล่อยทำลายสารเคมีตกค้าง พ.ศ.2556 ขุดสระขนาด 800ตารางวา เพื่อควบคุมการใช้น้ำในฟาร์มให้ปลอดสารเคมี และปรับรูปที่ดินให้เหมาะสม พ.ศ.2557 เริ่มปลูกข้าวอินทรีย์นาปี 2สายพันธุ์ คือ พันธุ์หอมมะลิ105 และพันธุ์ไรซ์เบอรี่ เริ่มลงปลูกพืชผล ไม้ยืนต้น

Produce:

Currently open transactions