กลุ่มชาวนาสามประสาน

เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกร ต ไชยภูมิ จ อ่างทอง ต บ้านหม้อ ต บางน้ำเชี่ยว จ สิงห์บุรี ต ไผ่ใหญ่ จ ลพบุรี

Click on the button to send this farmer a message.

กลุ่มผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยสีเป็นข้าวกล้องบรรุแพ็คสูญญากาศ 1 กก. และแพ็ตปกติ 5 กก. และผลิตข้าวหอมประทุมด้วย การปลูกข้าวของทางกลุ่มจะปลูกโดยใช้อินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก จะไม่ใช้ยากำจัดศัตรูพืชเคมีหรือยาฆ่าเชื้อราเคมีใดๆทั้ง���ิ้น ปุ๋ยที่ใช้จะปเ็นปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์เป็นหลัก ปุ๋ยเคมีจะใช้บ้างเล็กน้อยตามความจำเป็นและจะไม่ใช้เลยเมื่อดินเริ่มเข้าสู่ภาวะสมบูรณ์ ข้าวของกลุ่มจึงเป็นข้าวปลอดสารพิษ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: