ข้าวใส่ใจ

เรารวมตัวกันขึ้นจากวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแม่ปะเหนือ จังหวัดตาก เพื่อผลิตเมล็ดภัณฑ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับชุมชนและสมาชิกด้วยกันเอง เป้าหมายต่อไปคือผลิตข้าวหอมอินทรีย์ เพื่อส่งต่อความใส่ใจในการทำนาให้กับผู้บริโภคโดยตรงให้เราได้รับรู้ถึงวิถีแห่งการปลูกข้าว วิถีแห่งการกินข้าว วิถีชีวิตที่คนไทยต้องภูมิใจ ....ร่วมเป���นส่วนหนึ่งของเราเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตชาวนาไทยตลอดไป ..."วิถีชีวิตที่ยั่งยื่น"....

Click on the button to send this farmer a message.

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนแม่ปะเหนือ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลักๆ กลุ่มนี้รวมตัวขึ้นมาเพื่อผลิตเมล็มภัณฑ์ข้าวคุณภาพดีสำหรับชุมชนและสมาชิกด้วยกันเอง แต่อย่างไรก็ดีปริมาณความต้องการของพันธ์ุข้าวก็ยังไม่มากพอ ทำให้เกษตรกรต้องขายข้าวส่วนใหญ่ออกสู่ตลาดผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือจำนำกับรัฐบาล พวกเขาจึงมีเป้าหมายต่อไปที่จะขายข้าวหอมมะลิคุณภาพถึงมือผู้บริโภค เพจนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ชาวนาได้ส่งต่อความใส่ใจในการปลูกข้าว เพื่อให้เราได้เรียนรู้ถึงวิถีแห่งการปลูกข้าว วิถีแห่งการกินข้าว วิถีชีวิตที่คนไทยต้องภูมิใจ เรามาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน และสนับสนุนเกษตรกรให้ปลูกและขายข้าวอย่างยังยืนต่อไป....

Produce:

Currently open transactions