พืชไร่ และผลไม้

มีทั้งผลิตทางการเกษตร และผลไม้ทุกชนิดตามฤดูกาล

Click on the button to send this farmer a message.

การปลูกพืชเกี่ยวกับการเกตร และสวนผลไม้มีมายาวนานเป็น 10 ปี........................จะออกตามฤดูกาล ในปริมาณที่เ���อะมาก เช่น แก้วมังกร กล้วย ยางพารา เสาวรส มันสำปะหลัง และผลไม้เมืองหนาว ......................................................................................................................................................................................................................

Produce:

Currently open transactions