ฟาร์มเกษตรลุงนี

ฟาร์มเกษตรลุงนีเน้นการใช้อินทรีย์เป็นหลักไม่ใช้สารเคมีใดๆ

Click on the button to send this farmer a message.

ฟาร์มเกษตรลุงนี เป็นฟาร์มที่เน้นการนำอินทรีย์สารมาใช้ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์หน่อกล้วย หรือ น้ำหมักต่างๆเพื่อหยุดการใช้สารเคมีในไร่ทำให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อให้ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค โดยพืชที่ปลูกจะเน้นมะนาวเป็นหลัก และปลูกกล้วยเส���ิม โดยไร่ได้เริ่มมาประมาณ 3 ปี

Produce:

Currently open transactions