นาบุญนำ - Na Boonnum

นาข้าว วิถีธรรม วิถีไทย แห่งลุ่มน้ำบางปะกง Rice field; Thai Culture, Buddhism way of file.

Click on the button to send this farmer a message.

มุ่งมั่นสู่กสิกรรมแบบยั่งยืนพึ่งพิงธรรมชาติ ฟื้นฟูวิถีชีวิตท้องถิ���นแบบเรียบง่าย เพื่อสุขภาพที่ดีของผืนดิน คนปลูก และ คนกิน ผลผลิด:- ข้าวกล้อง, ข้าวเพื่อสุขภาพ เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ######################################################################################## Going toward organic agricultural for better quality of life both for the land, farmer and also consumer. Products:- brown rice, nutrition rich rice.

Produce:

Currently open transactions