ฟาร์มตะลัย ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

เกษตรปลอดภัย เน้นการจัดการพึ่งพิงธรรมชาติ โดยการปลูกพืชเศษฐกิจผสมกับผืชผักสวนครัวแบบหมุนเวียน

Click on the button to send this farmer a message.

แปลงตัวอย่าง "การจัดการพืชเชิงเดี่ยวกึ่งผสมผสาน" ในแปลงหอมแดงมีการปลูกพืชอื่นผสมแบบสลับการเจริญเติบโต เช่น ฟักทอง แตงโม ผักชี ถั่วลิสง ข้าวโพด พริกขี้หนู เป็นต้น โดยจัดการแบบพึ่งพิงธรรมชาต��� เน้นการเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ เป็นรูปแบบการเกษตรปราณีต ใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน การคัดเลือกพันธุ์ การปลูก การใส่ปุ๋ย การป้องกันโรคและศัตรูพืช เน้นความปลอดภัยของผู้ผลิตและความปลอดภัยของผู้บริโภค

Produce:

Currently open transactions