ไร่เกษตรผสมผสาน

ปศุสัตว์เลี้ยง แกะ-แพะ เป็ด-ไก่ ปลา พันธ์ุพืช ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าว ผักหวานป่า เพาะเห็ดต่างๆ ผัดตามฤดูกาล

Click on the button to send this farmer a message.

พื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ เป้าหมายจะจัดการแบบเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบเอี้อกันในฟาร์ม เพื่อเป็นลดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบจากภายนอก และประหยัดค่าใช้จ่าย ปศุสัตว์เลี้ยง วัว แกะ-แพะ เป็ด-ไก่ ปลา 20 ไร่ พันธ์ุพืช ข้าว 10 ไร่ ผักหวานป่า เพาะเห็ดต่างๆ ผัดตามฤดูกาล ผลไม้และสมุนไพร 10 ไร่ ที่อยู่อาศัย ที่พักและโรงเรือน 5 ไร่ เริ่มดำเนินการ ปี พ.ศ.2562 ขณะนี้กำลังให้เช่าปลูกอ้อย (ต้องขอโทษด้วย)

Produce:

Currently open transactions