ข้าวบ้านหวานดี

สำนึกในคุณของแผ่นดิน พออยู่พอกิน อย่างพอเพียง ความสุขมีได้ด้วยการแบ่งปัน

Click on the button to send this farmer a message.

คนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์พันธุกร���มพื้นบ้านสืบสานความเป็นอัตลักษณ์พันธุกรรมของชาติ ด้วยสำนึกในคุณของแผ่นดิน พออยู่พอกิน อย่างพอเพียง เราจักต้องสร้างความมั่งคงทางอาหาร เราจักทำเกษตรอย่างมั่งคงยั่งยืน พันธุ์กรรมพื้นบ้านมีค่ามาก ควรค่าแก่การทำนุบำรุงรักษาไว้ อย่าให้ใครมานำของๆ เราไป บรรพบุรุษของเราได้สรรสร้างไว้อย่างดีแล้ว เราคนรุ่นใหม่ต้องช่วยกันรักษาไว้

Produce:

Currently open transactions