ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ ಏಚ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ ಏಚ್ , ನಾನು ತೆ೦ಗಿನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೆಯುತೇನೆ 300 ತೆಂಗಿನಮರ ಮತ್ತು 1000 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇದೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸ್ ಏಚ್ , ನಾನು ತೆ೦ಗಿನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೆಯುತೇನೆ 300 ತೆಂಗಿನಮರ ಮತ್ತು 1000 ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: