ಗವಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಫಾರ್ಮ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂಗನಾಥ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರುಷ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತಾಬಂದಿದ್ದೇನೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಕ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಂಗು ಸುಮಾರು 700 ತಂಗೀನ ಗಿಡ ಇದೆ , 20000 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಇದೆ , ಮತ್ತು

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಆದ್ದರ  ಫೋಟೋ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: