ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮೇಶ್ ನನ್ನು ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ಬತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದೆನೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಬತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಾ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ 


Produce:

Currently open transactions