ದಿನೇಶ್ ಆಗ್ರೋ ಫರ್ಮ್

ಮೆಣಸು , ಅಡಿಕೆ , ಕಾಫೀ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮದು ಸುಮಾರು 25 ಏಕರ್ಸ್ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸು , ಅಡಿಕೆ , ಕಾಫೀ ಬೀಜವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ

ಆದ್ದರ ಜೊತೆ ಬಾಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೇವೆ ಕೊಲುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ    

Produce:

Currently open transactions