ಶಿವಪ್ರಕೇಶ್ ಆಗ್ರೋ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಕ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಂಗು , ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ , ದಾಳಿಂಬೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಕ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಂಗು ಸುಮಾರು 700 ತಂಗೀನ ಗಿಡ ಇದೆ , 20000 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಇದೆ , ಮತ್ತು

ದಾಳಿಂಬೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಚನ್���ಾಗಿ ಇದೆ ಆದ್ದರ  ಫೋಟೋ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ    

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: