ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಫಾರ್ಮ್

ದಾಳಿಂಬೆ , ತೆಂಗು , ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸೇರು ಬೆಳೆ ಯನ್ನು ಬೇಳೆಯೋುತ್‌ಿದ್ದೆವೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ದಾಳಿಂಬೆ 1000 ಗಿಡ ಮತ್ತು ತೆಂಗು 500 ಮರಇದೆ 

 ದಾಳಿಂಬೆ , ತೆಂಗು , ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಸೇರು ಬೆಳೆ ಯನ್ನು

 ಬೇಳೆಯೋುತ್‌ಿದ್ದೆವೆ    

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: