ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನನ್ನು ತುಂಬಾ ವರುಷದಿಂದ ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಯೋುತಾ ಬಂದಿದೆನೆ ನನಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಬವವಿದೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನು ತುಂಬಾ ವರುಷದಿಂದ ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಯೋುತಾ ಬಂದಿದೆನೆ ನನಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಬವವಿದೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: