ಶಾಂತಪ್ಪ (ಭಾರತೀಯ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಗ)

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಪ್ಪ ನನ್ನು ತುಂಬಾ ವರುಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತಿದೆನೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಗ ಇದೇನೇ

Click on the button to send this farmer a message.

ತೆ0ಗು ಮತ್ತು ಮಾವಿನಹಣ್ಣುನು ಬೇಳೆಯೋುತೆನೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ 30 ರೈತರ ತಂಡ ಇದೆ ಅವರಿಂದ ನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡುತೆವೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂತಪ್ಪ ನನ್ನು ತುಂಬಾ ವರುಷದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತಿದೆನೆ  ಮತ್ತು  ಭಾರತೀಯ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಗ ಇದೇನೇ

Produce:

Currently open transactions