ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟಧಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ತೆಂಗುನ್ನು ಬೇಳೆಯೋುತೇವ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಬೇಟಧಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ತೆಂಗುನ್ನು ಅತ್ತಿ ಹೆಚಾಗಿ ಬೇಳೆಯೋುತರೇ ನಮ್ಮ ತೆಂಗು ತುಂಬಾ ಚನಾಗ್ಗಿ ಇರುತದೆ 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: