ಅನಂದ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಳಗ ಮೈಸೂರು

ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾರತೀಯ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಗ ಧಲ್ಲಿ ನನ್ನು ಮುಕ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಹಲವು ಜಾಬ್ಧಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತಿದಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲಕು ಸಾವಿರ ರೈತರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಧೆರೆ

Click on the button to send this farmer a message.

 ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಳಗ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಿಸ್ಸಾನ್ ಸಂಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ನನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ ಬಂದ್ದೀನೇ ಆದ್ದರೆ ನಮ್ಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಧರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಸೆ ಅದಕೆ ನನ್ನು ಫಾರ್ಮಿಲಿ ಯನ್ನು ಉಪಾಯೋಗಿಸ���ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನು ಯಲ್ಲ ತರಹಧ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನನ್ನು ವಧಗಿಸಬಲ್ಲೇ 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: