ಸತೀಶ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳುಸುತ್ತಾ ಇದೀನಿ.ಇದೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಅವರೇ, ಬತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮಸ್ಕಾರ

ನ್ನನ ಹೆಸರು ಸತೀಶ್.

 ನನ್ನ ಊರು  ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ನನ ಬಳಿ 3.5 ಏಕರ್ ಹೊಲ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳುಸುತ್ತಾ ಇದೀನಿ... ಇದೆ 

ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಗಿ, ತೊಗರಿ, ಅವರೇ, ಬತ್ತ ಇದಾನೆಲ್ಲಾ ನಾನು ನೀರಾವರಿ ಮೂಕಂತ್ರನೆ ಬೆಳೆಸುತಿದ್ದೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಏಳುವರಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೇನು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ .

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: