Mahadeva agro firm

ಕಡಿಮೆ ಬೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು.

Click on the button to send this farmer a message.

ಕಡಿಮೆ ಬೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು. ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಉಥಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದು, ನನ್ನ ಹೊಲ ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಇದೆ, ಆಧಾರಿಂದಾ TRANSPORTATION ಈಸೀ ಆಗುತೆ. ತೆಂಗು ಮಾತು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾರುತೇನೆ. ನಾನು ನೀರಾವರಿ ಬೂಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತೇನೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದಿ ಅದು ಈಗ ಕಲಿಯಾಗಿದೆ.


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: