ರಘು ಕುಮಾರ್ ಫಾರ್ಮ್

ನ್ನನ ಹೆಸರು ರಘು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನ್ನನ ಊರು ಮೈಸೂರು ನಾನು ಕೊಬ್ಬು, ಬತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ

Click on the button to send this farmer a message.

ನ್ನನ ಹೆಸರು ರಘು ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನ್ನನ ಊರು ಮೈಸೂರು ನಾನು ಕೊಬ್ಬು, ಬತ್ತ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ತಗೊಳೋವಂತಃ ವರ್ತಕರು(traders) ನ್ನನ ಬೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: