ರಘು ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ನ್ನನ ಹೆಸರು ರಾಜು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಿನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆತ ಇದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬು, ಬತ್ತನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಚನ್ನಾಗಿ ನೆಡಿತ ಇದೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನ್ನನ ಹೆಸರು ರಾಜು ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಿನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆತ ಇದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬು, ಬತ್ತನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನಾ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಚನ್ನಾಗಿ ನೆಡಿತ ಇದೆ .ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಊರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಯಾವದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: