manju mango farm

ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಾರ . ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಾರ . ನನ್ನ ಬಳಿ 2500 ಮಾವಿನ ವಿವಿದ ತಳಿಗಳ ಮರಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ , ಸಿಂಧೂರ, ತೋತಾಪುರಿ, ಶುಗರ್ ಬೇಬೀ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾವು

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಗಾರ . ನನ್ನ ಬಳಿ 2500 ಮಾವಿನ ವಿವಿದ ತಳಿಗಳ ಮರಗಳಿವೆ ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ , ಸಿಂಧೂರ, ತೋತಾಪುರಿ, ಶುಗರ್ ಬೇಬೀ ಮತ್ತು ಕಸಿ ಮಾವು .

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: