ರೆಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಂಗೊ ಫಾರ್ಮ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ . 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತ ಇದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳುಸುತ ಇದೀನಿ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ . 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತ ಇದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳುಸುತ ಇದೀನಿ ತಳಿಗಳು ಬಂದು ಮಾಲ್ಗುಬ , ರತ್ನ ಗಿರಿ , ತಾತಪುರಿ ,ಚತ್ರೀಗುಪ್ತ , ಬಾದಾಮ್ ನೀಲಂ ಒಟ್ಟೂ 250 ಮರ ಇದಾವೆ. ಇದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: