sri shakthi agro group

7. ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತೇನೆ 6. ಎಲ್ಲಾ ಬೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಹಲಾವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಗದ ಮೊಖ್ಯಸ್ತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಯಿಸುತಿದ್ದೇನೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾ 200, ಬಾದಾಮಿ 200, ತೋತಾಪುರಿ, ಸಿಂದೂರಮರಗಳಿವೆ, ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಲಿಯಾಗಿವೆ.ವಿವಿಧಮ್ಯಾಂಗೊತಳಿಗಳು, ಮಾರಲುತಯಾರಾಗಿವಿ, ಒಂದೇಬೆಳೆಯನ್ನುಬಹಳನಿಗವಾಗಿಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆಇವನ್ನೂನಾನುಗ್ರೇಡ್ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಮಾಡಿಮಾರುತೇನೆ. ಮ್ಯಾಂಗೊಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಕ್ವಾಲಿಟಿಯೈಯನ್ನುಹೊಂದಿದೆ.ಅದರಲ್ಲಿಆಲ್ಫಾನ್ಸೊ, ನಿಲುಂ, ತೋತಾಪುರಿಮುಕ್ವಾದವು,ಈವುಗಳುತುಂಬಾಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಿಷ್ಟಗುಣಗಳನ್ನುಹೊಂದಿವೆ.

o:po:p

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: