Shivappa fresh farm

60 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, 5 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಬ್ಬೇಜ್, 3 ಎಕರೆ ಬೆಂಡೀ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದನ್ಯಗಳು.60 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, 5 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಬ್ಬೇಜ್, 3 ಎಕರೆ ಬೆಂಡೀ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದನ್ಯಗಳು.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.font

Produce:

Currently open transactions