ರತ್ನಮ್ಮ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾನು ಎಳ್ಳು, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಗಣಿ (ಅಲಸಂದಿ) ನಾ ಬೆಳೀತಾ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಎಳ್ಳು, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ತಗಣಿ (ಅಲಸಂದಿ) ನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಬ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನೂ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ತಗೋಳುವಂತವ ಕಾರಿದೀದಾರರು ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: