Puttaiah jalli farm

2. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಬೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬರುತಿದ್ದಾವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನುತುಂಬಾಪಲವತ್ತಾದಬೂಮಿಯನ್ನುಹೊದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿತರಕಾರಿ, ಕಾಳುಗಳು,, ಮೇವಿನಬೆಳೆಗಳನ್ನುಬೆಳೆಯೂತೆನೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನಮ್ಮತೋಟದಲ್ಲಿತುಂಬಾಪಲವತಾಗಿ, ಬೆಳೆಯುತದೆ, ಇದುನಾಟಿಕಾಯಿ.ಹಾಗೂತುಂಬಾಕಾರವಾಗಿರುತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಇಲ್ಲೇನಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತುಂಬಾಬೇಡಿಕೆಇದೆಸೋಯಾಬೀನ್ಖೂಡಾಒಲ್ಲೆಇಳುವರಿಬರುತ್ತಿದೆ

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: