ಕನಕ ತೋಟ

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಒಣಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರಾಗಿ ಈ ಸರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಈ ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರೀತ್ತಿವೆ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗುವ ಮುಂಚೇನೇ ಬೇಕಾದರೆ ಕುಯ್ದು ಮಾರುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಹಣ್ಣು ಮಾದಿಒನಾಗಿದ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಕಾಲು ಕೂಡ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತ್‌ದೇ.ನನ್ನದು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: