ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕೃಪೆ

ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ , ಬೇಕಾದರೆ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡಬಹುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಒಟ್ಟೂ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದು ಆದರೆಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಯಿಯನ್ನ ಕುಯ್ಯಲು ಆರಂಬಿಸುತಿದ್ದೇನೆ. ಹನ್ನೆರೆಡು ದಿನಗಳ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಡೆರೆದು ಟನ್ಗಳಸ್ಟನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್  ಬೇಕಾದರೆ ನಾನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ , ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಎರೆಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: