ಅಗ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್

ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಹಲಸಂದಿ ಇದೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಕುಂಟಾಲ್ ಸಿಗಬಹುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲಸಂದಿ ಇದ್ದು , ಹೂ ಚೊತ್ಟಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಿಡ ಹತ್ತು, ಹದಿನೈದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿದುತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕುಯ್ಯಲು. ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳು ಹಸಿದಾಗಿ ತರಾಕಾರ್ಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಬೇಜಗಳಿರ್ಆಬಹುದು. ಬೇಕಾದರೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೋರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ ಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: