ಹನುಗ್ರಃ ಫರ್ಮ್

ನನ್ನ ತೋಟ ಮೈಸೊರಿನ ಎನ್ ಎಚ್ ರೋಡ್ ಬಳಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೇಕಾದವರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೀ ಗ್ರೇಡ್ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 3 ಕುಂಟಾಲ್ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಈಗ ತಾನೇ ಅರ್ದ ಎಕರೆ ಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜವನ್ನೇ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೀಳಬಹುದು, ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಸ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಬೆಲೆ ಆಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯುದು. ಇದನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಬೀ ಗ್ರೇಡ್ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: