ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ

ನಾಲ್ಕು ಕುಂಟಲ್ ಹಲಸಂದಿ, ಒಂದೂವರೆ ಕುಂಟಲ್ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಟನ್ಗಳಸ್ತು ಕಬ್ಬು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರೆಡು ವಾರಗಳನ್ನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಬ್ಬಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀ ಜೊತೆ ಇರುವ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದೆ, ಈಗಿನ ಬೆಳೆ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾಕ್ಟೊರೈಗೆ ಕೊಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟನ್ಗಳಸ್ತಾಗಬಹುದುಇನ್ನೇನು ಒಂದುವಾರದ ನಂತರ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಲಸಂದಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ. ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಳ್ಳು ನಾಟಿ ತಳಿ ಇನ್ನೇನು ಒಣಗಿಸಬೇಕು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: