ಅರಮನೆ ತೋಟ.

ನನ್ನ ಅರಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆಯಸ್ತು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕಪ್ಪು ಮೇಣಸನ್ನ ಅಬ್ಬಿಸಿದ್ದೆನೆ. ಹಾಗೂ ಐದು ಎಕರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..

Click on the button to send this farmer a message.

ಬೂಮಿಯಲ್ಲೂಹನಿನೀರಾವರಿಯನ್ನುಹಲಾವಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂಕೃಷಿಇಳಕೆಗಳಲ್ಲಿಮಾಹಿತಿಯನ್ನಸಂಗ್ರಹಿಸಿಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದಎಲ್ಲವೈಜ್ಞಾನಿಕತಂತ್ರಗ್ಜ್ಞಾನಗಳನ್ನುಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದನನ್ನಎಲ್ಲಾಬೆಳೆಗಳುತುಂಬಾಚನ್ನಾಗಿವೆ. ನನ್ನಬಳಿಒಟ್ಟೂಮೂವತ್ತುಎಕರೆಜಮೀನಿದ್ದುಅದರಲ್ಲಿ,fontಅಡಿಕೆ, ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು  ಮತ್ತು ವೆನಿಲ್ಲವನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ.font

Produce:

Currently open transactions