mahico paddy farm

ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಬತ್ತ ಮಹಿಕೋ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ತಳಿ, ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆನೆಹಗು ಎಂಟು ಹಲಸಿನ ಮರಗಳಿದ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸಿಜ಼ೆನಾ ಹಣ್ಣುಗಳು,

Click on the button to send this farmer a message.

!--[if1.      !--[endif]--ನಾನುಒಟ್ಟೂಹತ್ತುಎಕರೆಜಮೀನನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದುಅದರಲ್ಲಿಜೋಳ, ಹಲ್ಲುಜೋಳವನ್ನುಮಳೆಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದುಒಟ್ಟುನಾಲ್ಕೂವರೆ  ಎಕರೆಇದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದಬೂಮಿನೀರಾವರಿಯಾಗಿದ್ದುಅದರಲ್ಲಿಮಹಿಕೋಎಂಬಬತ್ತದತಳಿಯಣ್ನಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೆನೆ. ಇನ್ನೇನುಭಟ್ಟಕುಯ್ಲಿಗೆಬರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನಮಿಲ್ಮಾಡಿಸಿಅಕ್ಕಿಯನ್ನುಪ್ಯಾಕ್ಮಾಡಿಮಾರುತ್ತೇನೆ.o:po:p

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: