ಗೆಣಸಿನ ತೋಟ

ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಗೆಣಸು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಣಸು ಇನ್ನ ಹೂವಿನ ಸಮಯ, ಹಾದರೆ ಗೆಣಸಣ್ಣ ಒಂದೆರೆಡು ವರ ಆದ ನಂತರ ಮಾರಬಹುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕಾಳುಗಳು, ಇತರೆ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತರೆಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಣಸಿನ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಗೆಯ ಬೇಕು.ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಟನ್ ಗಳಸ್ತು ಗೆಣಸು ಬರಬಹುದು, ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದರಕ್ಕೆ ಬದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: