ಲೋಕೀ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ,ಬೀನ್ಸ್ (ಹುರುಳಿ ಕಾಯಿ) ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ನಾ ಹಾಕಿದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು 

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೋಕೇಶ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ,ಬೀನ್ಸ್ (ಹುರುಳಿ ಕಾಯಿ) ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ನಾ ಹಾಕಿದೀವಿ , ತಳಿಗಳು ಯಾವುಯವುವೆಂದು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಳುವರಿ ಮಾತ್ರ ಚನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಆಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷನು ಇದೆ ತಳಿನಾ ಹಾಕಿದ್ದೀ ಒಳ್ಳೆ ಇಳುವರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆದಾಯನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸಲ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅರ್ಧ ಏಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ರೆ ಏವಾಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿ

Produce:

Currently open transactions