ಜಗದೀಶ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ನಾವು ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ,ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಿವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ 

  ನಾವು ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಯವಾಗಿ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ,ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಿವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ . ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನೂ ಆವಾಗಲೇ ಹಾಕಿದೀವಿ ಬಾರೋ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತರಕರಿನ ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ . ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂಗಡಿಇಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲೀನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಹತ್ತಿ ತಳಿ ಬಂದು  ಚನ್ನಾಗಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ನಾವು ಇದೆ ತಾಳಿನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ . ಇದುನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಲೆಯುತ್ತೇವೆ .

Produce:

Currently open transactions