ನಂದೀಶ್ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾನು ಮಂಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 4 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಏಕರ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಒಟ್ಟೂ 300 ಮರಗಳಿದವೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು 100 ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು 120 ಬಿಡುತ್ತವೆ .ಈ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ನೋಡುವೆನೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಮಂಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 4 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಏಕರ್ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಒಟ್ಟೂ 300 ಮರಗಳಿದವೆ ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು 100 ಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು 120 ಬಿಡುತ್ತವೆ .ಈ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ನೋಡುವೆನೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: