ಸೋಮಣ್ಣನಾ ತೋಟ.

ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 200 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು, ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ, ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರೆಡು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ. ಭತ್ತ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಕ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ., ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೀಜಗಳಿವು, ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ವರೆಗೂ ಶೇಕಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 200 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 1200 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೀಳಬಹುದು. ಹಾಗೂ 0ನು ಎಕರೆ ಗದ್ದೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ  ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ, ಭತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೇ. ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನೇ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: