ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಫಾರ್ಮ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಂೈಗೌಡಾ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. .ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಗೋಳೋಕೆ ಈಸ್ಟ ಇರೋರು ನನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆರವರಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕರಿನ ಬೆಳೀತಿವಿ . ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ನಾ ಬೆಳೀತಿವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಂೈಗೌಡಾ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ  ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.  .ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಗೋಳೋಕೆ ಈಸ್ಟ  ಇರೋರು ನನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆರವರಿಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಕರಿನ ಬೆಳೀತಿವಿ . ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ನಾ ಬೆಳೀತಿವಿ. ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ ಬಿಡಿಸಬೇಕು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: