ದೇವರಾಜು ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ , ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ , ಹಲಸಂದಿ , ಹುರುಳಿಕಾಳು ಮತ್ತು ಹರಳಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಮೂಲಕ ಇದುನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವರಾಜು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರೈತ , ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ , ಹಲಸಂದಿ , ಹುರುಳಿಕಾಳು ಮತ್ತು ಹರಳಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಮೂಲಕ ಇದುನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಾನೂ ಮಳೆ ಆಶ್ರಿತ ಆದುದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಒಣ ಬೆಳೆಗಳೇ .ಇಂಡಫ್ಫ್ ತಳಿನಾ ಹಾಕಿದೀವಿ ಬೇರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತೇವೆ.ಅವುಗಳನ್ನೇ ಪುನಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: